ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมกับ กรมศาสนา ประชุมเตรียมความพร้อมงานสมัชชาภาคใต้

head

          วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)นำโดย นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมและกรมการศาสนา  เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการจัดงานประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา และสมัชชาคุณธรรมภาคใต้  ร่วมกับผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุม  ข้อสรุปเบื้องต้น  กำหนดจัดงานฯวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 ที่ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช รีสอร์ท รูปแบบการจัดงานเน้นอัตลักษณ์ของภาคใต้ กิจกรรม การนำเสนอองค์ความรู้และกรณีตัวอย่างองค์กร ชุมชน อำเภอ จังหวัดคุณธรรมที่เป็นต้นแบบ และบุคคล หรือพื้นที่ที่โดดเด่นด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา จากหลายจังหวัดใน 14 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งหน่วยงานภาคส่วนต่างๆพร้อมให้ความร่วมมือ สนับสนุนการจัดงานและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของจังหวัดต่อไป

01 02
   
03 04
   
05 06
   
07 08