ประชุมคณะทำงาน เตรียมความพร้อมเวทีเรียนรู้นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนระดับภูมิภาค

P1060276
   
698543 698544

 

          ประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมเวทีเรียนรู้นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนระดับภูมิภาควันที่ ๒ – ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพฯมีโรงเรียนเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา ได้แก่ สช. สพฐ. รวมทั้งวิทยากรพิเศษ พระอาจารย์พงศ์นรินทร์  ฐิตวังโส รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คุณธรรม จำนวน ๔๐ ท่าน ซึ่งทางการเครือข่ายการศึกษาได้ร่วมกันกำหนดการจัดเวทีเรียนรู้นวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรมเยาวชนระดับภูมิภาคดังนี้ 

•ภาคเหนือ  ๔ -๕  มิถุนายน ๒๕๖๑
•ภาคกลาง  ๗ – ๘  มิถุนายน ๒๕๖๑
•ภาคใต้   ๒๑ – ๒๒  มิถุนายน  ๒๕๖๑
•ภาคอีสาน  ๒๔ – ๒๕  มิถุนายน ๒๕๖๑

รวมทั้งให้แต่ละองค์กรประเมินตนเองตามแบบประเมินองค์กรคุณธรรมใน Google form เพื่อนำผลการประเมินมาใช้พัฒนายกระดับองค์กรต่อไป

 

P1060278 P1060280
   
P1060282 P1060285