ศูนย์คุณธรรม ร่วมประชุมพิจารณา ร่างเกณฑ์ส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในภาคธุรกิจ จังหวัดราชบุรี

          ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย รศ.พิเชฏฐ์ กาลามเกษตร์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวสุขุมาล มลิวัลย์ หัวหน้ากลุ่มงานเสริมสร้างภาคีเครือข่ายฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมพิจารณา ร่างเกณฑ์ส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในภาคธุรกิจ ณ จังหวัดราชบุรี

 

S 3375606 S 3375607