ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ นักวิชาการ จัดประชุมเพื่อหารือการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน

227996 

 

          ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) โดย กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเครือข่าย ร่วมกับ นักวิชาการ จัดประชุมเพื่อหารือการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมในกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีประเด็นการประชุม ๑.พิจารณาเครื่องมือ ภายใต้แบบประเมินมาตรฐานกองทุนและพิจารณาคู่มือมาตรฐานกองทุน ๒.ออกแบบกระบวนการประเมิน ภายใต้เวทีประชุมกลไกการพัฒนา(กองเลขาภาค/จังหวัด)และแผนการประเมินกองทุนฯ และพัฒนามาตรฐานกองทุนสวัสดิการชุมชนปี ๖๑-๖๒ ๓. แผนงานพัฒนากองทุนสวัสดิการ ๖๑-๖๒ ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 

S 15491099 S 15491102