ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมการสัมมนา เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน : บทบาทใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐

S 6570039 

 

          วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และ นายบุญญานนท์ ศรีโท นักวิชาการส่งเสริมคุณธรรม เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง ผู้ตรวจการแผ่นดิน : บทบาทใหม่ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จัดโดยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ซึ่งมี พลเอก วิทวัส รชตะนนทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอดจนเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักซ้อมความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดิน และหน่วยงานภาครัฐ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

S 6570036 S 6570038