ประชุมสรุปการดำเนินงานปี ๒๕๖๐ และแนวทางการส่งเสริมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

 


S 20406301


วันที่ ๑๙ – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑   นายสุทธิพงศ์  ชาญชญานนท์  รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม  (องค์การมหาชน) กล่าวต้อนรับ  โดยมีพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ได้กล่าวเปิดการประชุม    ณ  ห้องประชุม โรงแรมโกลด์ออร์คิด การประชุมครั้งนี้มีโรงเรียนในเครือข่ายคาทอลิก  ซึ่งเป็นโรงเรียนแกนนำ  จำนวน 14 โรงเรียน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมของเด็กที่ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจ จากสิ่งที่ดำเนินงาน พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนขับเคลื่อนงานในอนาคต  รวมทั้งให้ประเมินระดับคุณธรรมตามร่างมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรมเพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาคุณธรรมในโรงเรียนร่วมกันในอนาคตให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนต่อไ

 

S 20406300 ผู้ช่วยรักษ์ศักดิ์ Cong