ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพะเยา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา

รวม

         9 เมษายน 2561 ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)ร่วมประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพะเยา ณ โรงแรมพะเยาเกทเวย์ จังหวัดพะเยา  โดยมี นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดพะเยา จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา  นายสิน  สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม บรรยายพิเศษ “แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของแผนจังหวัด และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องจาก 30 หน่วยงาน 20 กระทรวงในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมให้นำสู่การปฏิบัติต่อไป

 

ปก

10922 S 6242336
   
10921 10917