ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หารือความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรมประเด็น สุจริต : ร่วมสร้างสังคมสุจริต ภายใต้การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่9

1


          วันอังคารที่ 3 เมษายน2561 ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานการประชุมหารือความร่วมมือการขับเคลื่อนคุณธรรมประเด็น สุจริต : ร่วมสร้างสังคมสุจริต  ภายใต้การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่9 ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานภาคี อาทิ สำนักงาน ปปช. - สำนักงาน ปปท. - กกต. - สำนักงานกพ. - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - สถาบันพระปกเกล้า - คณะกรรมการกระจายอำนาจฯ สำนักนายกรัฐมนตรี - องค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น   เพื่อหารือแนวทางความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล/สถานการณ์/เป้าหมาย/ปฏิบัติการร่วมของภาคีเครือข่าย ข้อสรุปเบื้องต้น ทุกหน่วยเห็นด้วยในกรอบการจัดงานโดยให้เน้นการเอาบุคคลองค์กรที่ทำจริงมาร่วมทำกิจกรรม รวบรวมองค์ความรู้เครื่องมือต่างๆมาจัดแสดง และให้ความสำคัญกับการสื่อสารรณรงค์ในรูปแบบใหม่ๆ กระตุ้นสร้างกระแสในสื่อโซเชียลผ่านบุคคล หน่วยงานต่างๆทั้งก่อน ระหว่างและหลังงาน ณห้องประชุมศูนย์คุณธรรม ชั้น 16

4 3
   
2 5