คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ เข้าพบพลเอกธนะศักดิ์ รับมอบนโยบายการดำเนินงาน

 

thumb9922

 

 

                     ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้มอบนโยบายให้แก่ นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะ ที่ทำเนียบรัฐบาล

                   พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้ศูนย์คุณธรรมทำงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลชัดเจน เป็นรูปธรรม เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคม มีแผนงานที่ชัดเจน ให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปและเป้าหมายยุทธศาสตร์ ๒๐ ปีด้านวัฒนธรรม ที่กำหนดภาพลักษณ์ประเทศไทยว่า สังคมไทยซื่อตรง โปร่งใส มีวินัย และภาพลักษณ์คนไทยเป็นคนดี มีคุณธรรม วินัย น้ำใจไมตรี และพอเพียง รวมถึงยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ๒๐ ปี ด้วย และจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผลงานของศูนย์คุณธรรมอย่างต่อเนื่อง

                   นายแพทย์จักรธรรมฯ รายงานว่าศูนย์คุณธรรมพร้อมจะสนองนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา ๒๐ ปี ในส่วนของการสร้างสังคมคุณภาพ สังคมคุณธรรม โดยศูนย์คุณธรรมจะดำเนินงานสำคัญ ๕ เรื่องคือ
๑) เสริมสร้างพลังเครือข่ายประชารัฐ และสมัชชาคุณธรรมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมโดยจะเน้นบทบาทของภาคประชาชนและประชาสังคม  ให้ชัดเจนมากขึ้น
๒) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาและรับรองมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วน     ท้องถิ่น องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรชุมชน และองค์กรภาคประชาสังคม ทั้งนี้จะไม่ละเลยเรื่องความซื่อตรง ความรับผิดชอบ การมีวินัย ความ     พอเพียง และการมีจิตอาสาของคนในองค์กรด้วย
๓) พัฒนานวัตกรรมองค์ความรู้ โดยเฉพาะการการปลูกฝังคุณธรรมและปลุกจิตสำนึกประชาชน เพื่อหาวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล        มากกว่าที่เป็นอยู่
๔) พัฒนาความร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียน และ
๕) ดำเนินงานตามเข็มมุ่งของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ รวมทั้งขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย

                   รองนายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความชื่นชมในความพร้อมของคณะกรรมการศูนย์คุณธรรม และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ที่จะช่วยกันสร้างสังคมไทยให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพ


Download PDF

    [Press release]

 


งานสื่อสารองค์กร

โทร. ๐๒ ๖๔๔๙๙๐๐ ต่อ ๒๐๓

โทรสาร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๒