ศคธ. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 52 ปี นิด้า

ศคธ. ร่วมแสดงความยินดี ครบรอบ 52 ปี นิด้า
วันศุกร์ที 30 มีนาคม 2561  นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม ในฐานะประธานขับเคลื่อนงาน Co Brand สื่อสารสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมคุณธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 52 ปี นิด้า ประจำปี 2561 พร้อมกับจัดประชุมวิชาการระดับชาติพัฒนบริหารศาสตร์สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน และรองศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราภิชาน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังได้มีการอภิปรายทางวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน), นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ Prof.DrWolfgang Drechster.  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา

 

S 5980182 S 5980181
   
 S 5980183 S 5980185