ส่อง “ความสุข” ที่ซุกซ่อนอยู่ในการทำงาน กับ 2 บริษัทลูกครึ่งญี่ปุ่น-ไทย ในราชบุรี

ส่อง “ความสุข” ที่ซ่อนอยู่ในการทำงาน

กับ ๒ บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-ไทย ในราชบุรี

   เบื้องหลังความสำเร็จของคิวพี ไม่ได้มุ่งเน้นแค่การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อเสิร์ฟความสุขบนโต๊ะอาหารแก่ลูกค้าเพียงอย่างเดียว แต่ยังคงใส่ใจในคุณค่าของพนักงาน และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม

   ด้วยความเชื่อที่ว่า “วินัย คือปัจจัยในการสร้างคนคุณภาพ” ทำให้ ริกิ การ์เม้นท์ เดินหน้าขับเคลื่อนด้านวินัย บนฐานความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ พร้อมทั้งใช้ศิลปะสร้างสุข สอดแทรกไปในการทำงาน ทำให้วันนี้มี “คนดีศรีริกิ” เกิดขึ้นเบ่งบานเต็มโรงงาน

ภาพความสำเร็จของธุรกิจ ในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ นั้น นอกจากจะต้องมุ่งพัฒนาสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคแล้ว ยังต้องนำเสนอ “คุณค่า” ที่มิใช่ “ราคา” เพียงอย่างเดียว และต้องทำเพื่อประโยชน์เพื่อสังคมมากขึ้น โดยมุ่งสร้างให้พนักงานมีคุณธรรม ความสามารถ และความสุขไปพร้อมๆ กัน

บริษัทคิวพี (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำผลิตภัณฑ์อาหารประเภทน้ำสลัด มายองเนส และบริษัท ริกิการ์เม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตเสื้อผ้า / ชุดชั้นในส่งขายต่างประเทศ สองบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น-ไทย ในจังหวัดราชบุรี ที่มุ่งขับเคลื่อน “ความสุข” ให้กับพนักงาน โดยยึดมั่นสร้างความสุขบนฐานแห่งความดี เมื่อวันที่ ๒๘ – ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ร่วมศึกษาดูงานทั้ง ๒ บริษัท ซึ่งเป็นต้นแบบองค์กรส่งเสริมคุณธรรม พร้อมทั้งจัดเวิร์คช็อป “แนวทางการพัฒนาองค์กรคุณธรรม” ให้กับเจ้าหน้าที่กระทรวงอุตสาหกรรม จำนวนกว่า ๖๐ คน โรงแรม ณ เวลา ตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงอุตสาหกรรม ในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมจิตอาสา เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม

 

0007 0017
   
   

จากปรัชญา “คิวพี” ถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ

ยึดมั่นคุณธรรม คิดอย่างสร้างสรรค์ กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ” คือหนึ่งในหลักการดำเนินงานที่บริษัท คิวพี ใช้เป็นไบเบิ้ลในการพัฒนางานให้เข้มแข็ง พัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม โดยยึดหลัก         “คุณธรรมนำธุรกิจ” ขับเคลื่อนความดีผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยจัดตั้งกองทุนดูแลคนพิการ ร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น สาธารณสุขจังหวัด รพ.ราชบุรี ฯลฯ ส่งเสริมสุขภาพคนพิการให้ดีขึ้น พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ด้วยการปรับปรุงสาธารณูปโภค จัดทำห้องสมุดสี่มิติ มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้บุตรพนักงาน และในมิติด้านสิ่งแวดล้อม ก็ได้ร่วมกันฟื้นฟูและสร้างพื้นที่สีเขียวให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการปลูกป่าพร้อมปลูกใจคนให้รักธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายปีละ ๒๐,๐๐๐ ต้น

          นอกจากคิวพีจะมีแผนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องแล้ว ยังมีแผนเชิงรุกในการพัฒนาคนให้มีประสิทธิภาพ ทั้งสมรรถนะการทำงาน และสร้างความสุขให้พนักงาน โดยผู้บริหารต่างพยายามที่จะหากิจกรรมที่จะช่วยให้เกิดการผ่อนคลายความเครียด สร้างบรรยากาศที่ดี เช่น กิจกรรมอุ่นไอรักถักไหมพรม บริจาคโลหิตประจำทุก ๓ เดือน เป็นต้น และยังมีกิจกรรมทำร่วมกับชุมชนบ่อยครั้ง เพื่อให้ชุมชนรู้สึกว่าบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

          จากการเติมเต็มความสุขบนโต๊ะอาหารแก่ผู้บริโภค นำมาสู่การเติมเต็มความรัก ความปรารถนาดี และคุณค่าทางจิตใจแก่พนักงาน บทเรียนสำคัญที่คิวพีได้รับนอกจากความภาคภูมิใจในความสำเร็จขององค์กรแล้ว ยังทำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีแก่พนักงาน ทำให้เกิดวัฒนธรรมของการคิดดี พูดดี ทำดี ทั้งต่อตนเอง เพื่อนร่วมงาน สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเกิดการแบบอย่างที่ดีในตัวผู้นำ ซึ่งทำให้องค์กรประสบผลความสำเร็จมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตามคำขวัญ (Motto) ของบริษัทที่กล่าวไว้ว่า “RAKU-GYOU-KAI-ETSU หรือ “มั่นมั่น ฝ่าฟัน สร้างสรรค์ ความสุข สู่จุดหมายเดียวกัน”

 

 ริกิการ์เมนท์ กับการใช้ “ความสุข” ขับเคลื่อนองค์กร

วัฒนธรรมแห่ง “การสร้างสุข” เป็นหัวใจสำคัญที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทางธุรกิจ ริกิ การ์เมนท์จำกัด คือหนึ่งในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ที่เป็นทั้งผู้นำในธุรกิจสิ่งทอตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออก ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และเป็นนักสร้างความสุขให้กับพนักงาน ด้วยการยึดหลัก “การสร้างสรรค์สิ่งที่มีคุณค่าด้วยความเชื่อมั่นในความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดของมนุษย์” โดยจัดกิจกรรมเล็กๆ แต่สร้างพลังที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจของพนักงาน เช่น กิจกรรมแบ่งฉันปันเธอ เป็นการจัดสรรพื้นที่ให้พนักงานนำสิ่งของมาจำหน่ายให้กับเพื่อนพนักงานในราคาย่อมเยา หรือ“คนดีศรีริกิ” เป็นกิจกรรมเล่าความดีของเพื่อนพนักงาน เผยแพร่ความดีผ่านคลิปวิดีโอ และให้รางวัลเป็นเสื้อยืดคนดี สร้างกำลังใจในกลุ่มพนักงาน

ด้วยความเชื่อที่ว่า “วินัย คือปัจจัยในการสร้างคนคุณภาพ” ริกิการ์เม้นท์ ได้เดินหน้าขับเคลื่อนวินัย ผ่านวิถีปฏิบัติและระเบียบข้อบังคับของบริษัท เช่น มีการสวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่จักรยานยนต์และผู้ซ้อนท้าย การเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ หรือ การปฏิบัติงาน ๕ ส. ทั้งก่อนและหลังปฏิบัติงานเป็นประจำทุกวัน โดยการกระตุ้นวินัยแก่พนักงานนั้น มิใช่สิ่งที่สามารถทำได้วันเดียว แต่ผู้บริหารใช้หลัก “ตอกย้ำซ้ำๆ เพิ่มความถี่” จนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจนกลายเป็นนิสัยที่ดีได้

นายจรูญ ศิริสรณ์ กรรมการบริหารบริษัท กล่าวแก่คณะที่มาศึกษาดูงานว่า กลุ่มแรงงานของบริษัท จำนวน ๒๐๐ กว่าคน คิดเป็นสัดส่วน ๓๐% ของพนักงานทั้งหมด มาจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น เมียร์มาร์ ดังนั้นวัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติจึงแตกต่างกัน แต่สิ่งที่หลอมรวมและยึดโยงให้คนจากหลากหลายเชื้อชาติอยู่รวมกันได้ภายใต้วิถีวัฒนธรรมของประเทศด้ามขวาน คือ การยอมรับกัน เห็นอกเห็นใจกัน เคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นคน ซึ่งแรงงานเมียร์มาร์ที่เข้ามาทำงานใหม่ๆ ในช่วงเริ่มต้น แน่นอนว่าอาจมีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน แต่ผู้บริหารจะใช้วิธีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน มีการทำ พูดบ่อยๆ ซ้ำๆ เป็นการ “ทิ่มหู ทิ่มตา ทิ่มใจ” จากความหลากหลายทางเชื้อชาติ นำมาสู่การก่อร่างสร้างสุขในหัวใจของพนักงาน ทำให้ปัจจุบันสถิติการลาออกของพนักงานแรงงานมีจำนวนลดลง

บริษัททั้งสองแห่งนี้ คือบทพิสูจน์ความสำเร็จของการทำธุรกิจ ที่ไม่ได้พุ่งเป้าไปที่ผลผลิตหรือผลกำไรแต่เพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องสร้างคุณค่า และความสุข เต็มเติมชีวิตของพนักงาน ทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุข ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานในองค์กร พร้อมทั้งมีการคืนกำไรกลับสู่สังคม ด้วยการทำประโยชน์เพื่อสาธารณะ

ติณณพัชช์ พูลพิพัฒน์

นักวิชาการ กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)