ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) หารือการขับเคลื่อนคุณธรรมด้าน“วินัย”ของสังคมไทย : การจัดการขยะและวินัยจราจร ภายใต้การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9

บาย 1

 

วันพุธที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เป็นประธานการประชุมหารือการขับเคลื่อนคุณธรรมด้าน“วินัย”ของสังคมไทย : การจัดการขยะและวินัยจราจร  ภายใต้การขับเคลื่อนสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองบังคับการตำรวจจราจร   กรมการขนส่งทางบก   สสส.  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม เครื่องมือ ข้อเสนอการขับเคลื่อน และแนวทางความร่วมมือในการจัดสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 และร่วมรณรงค์ขับเคลื่อนคุณธรรมด้านวินัยให้เกิดขึ้นกับสังคมไทยต่อไป

บาย 5 บาย 2
   
บาย 3 บาย 4