ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ชวนภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม 19 องค์กร Co-Branding ขับเคลื่อนสังคมไทยพอเพียง มีวินัยสุจริต ส่งเสริมจติอาสา

666867

 

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 ศูนย์คุณธรรม ชวนภาครัฐ เอกชน ภาคสังคม 19 องค์กร Co-Branding ขับเคลื่อนสังคมไทยพอเพียง มีวินัยสุจริต ส่งเสริมจติอาสาสร้างวัฒนธรรมการเสียสละ เพื่อประโยชนส์าธารณะ เพื่อบ้านเมือง เพื่อประโยชน์ตน และประชาชนคนไทยทั่วประเทศ

เวทีวันนี้มีเป้าหมายเพื่อให้กำลังใจ (ชม แชร์ เชียร์ เชื่อม) และกระตุ้นให้องค์กร Co Brand คิดสร้างสรรค์ต่อยอดความร่วมมือ โดย ศคธ. เป็นผู้สร้างแฟรตฟอร์มกลาง และจะจัดเวทีแลกเปลี่ยนความดีทุกปี เพื่อผลักดันให้ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วนคนกล้าออกมาทำความดี เชิ่อมโยงสมัชชาคุณธรรม ซึ่งในอนาคตจะมีการจัดการความรู้ best practice ขยายผลต่อสังคม ให้ยาวชนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย ทำในบริบทของแต่ละองค์กร

 

S 14745698 S 14745702
   
S 14745701 S 14745703