ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าสร้างสมดุลชีวิตแรงงาน จัดอบรมฯ รุ่น ๓

๒๐ มีนาคม ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว รุ่นที่ ๓” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างครอบครัวเข้มแข็งในมิติคุณธรรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นแรงงานโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๔๓ คน ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

02 04
01 077

 

การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในความหมาย คุณค่าของการสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ และเครื่องมือในการเสริมสร้างพลังให้กับครอบครัว ทำให้เกิดการพัฒนาคุณค่า เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยแบ่งเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา รายได้ สุขภาวะ ทำเพื่อสังคม และการสร้างวัฒนธรรมครอบครัว ดำเนินการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๖ กิจกรรม อาทิ “เงินทองของมีค่า” กิจกรรมที่สอนให้รู้จักวางแผนบริหารการเงินอย่างมีสติ, “ครอบครัวเข้มแข็งด้วยแผนชีวิตนำทาง” โดยผู้เข้าอบรมจะได้รำลึกถึงชีวิตในอดีตที่ผ่านมา เพื่อนำมาออกแบบแผนชีวิตในอนาคต ให้เชื่อมโยงกับ “ความดี ความสามารถ และความสุข” นำโดยวิทยากรกระบวนการ อาจารย์อิทธิพร วันดี (อ.อิท) และอาจารย์ภาคย์สมร เข็มทิศ (พี่ดาว)

 

03 05
06 สมดล3 ๑๘๐๓๒๐ 0089

 

โครงการ“สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว” เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาครอบครัววัยแรงงาน ให้เข้าถึง เข้าใจ วิธีการสร้างสมดุลชีวิตตามมิติของครอบครัว และสามารถบริหารชีวิตได้อย่างมีสมดุลในพื้นที่ทั้ง ๓ ด้านคือ ด้านครอบครัว ด้านการทำงาน และด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มุ่งเน้นให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทางกาย ใจ และสติปัญญา โดยในปีนี้มีแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นครอบครัววัยแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน ๓๐๐ มีการจัดอบรม ๓ รุ่น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ๒๕๖๑


กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)