ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษาคุณธรรม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ

พจมม 1

 

          วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษาคุณธรรม ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม ในการนี้มีหัวส่วนราชการ ผู้แทนจากส่วนราชการ และผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 24 หน่วยงาน อาทิเช่น สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัดประจำสำนักนายกรัฐมนตรี คณะกรรมการการอุดมศึกษา คณะกรรมการการอาชีวศึกษา คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นต้น
          โดยประเด็นสำคัญการประชุมหารือในครั้งนี้ มี 2 ประเด็นหลัก คือ
                1.เพื่อขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ในแนวการดำเนินงานส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรม ปี 2561 ซึ่งได้กำหนดแนวทางเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่
                         1.1 ด้านการบริหารจัดการ
                         1.2 ด้านกิจกรรมของศาสนกิจของแต่ละศาสนา
                         1.3 ด้านวิถีไทย
                         1.4 ด้านคุณธรรมและอัตลักษณ์
                         1.5 ด้านห้องเรียนคุณธรรม
                2. เพื่อขอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ถึงหลักเกณฑ์และหลักการพิจารณา สถานศึกษาคุณธรรม ตามแบบประเมินผลการดำเนินงาน ในโครงการสถานศึกษาคุณธรรม
          พร้อมกันนี้ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในฐานะกรรมการอำนวยการสถานศึกษาคุณธรรม ได้นำเสนอสัมฤทธิผล ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์คุณธรรม แก่ที่ประชุมว่า“แนวทางการปฎิบัติงานของศูนย์คุณธรรมที่ผ่านมา ได้ยึดและน้อมนำเอาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จฯ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชการที่ 9 มาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของศูนย์คุณธรรมมาโดยตลอด นอกจากนี้ที่ผ่านมา ยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณฯ ทรงพระราชทานกองทุนการศึกษา แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆกว่า 100 โรงเรียน เป็นจำนวนถึง 4 รุ่น โดยมีโรงเรียนคุณธรรมที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นต้นแบบตัวอย่าง ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางผลลัพท์ที่เห็นได้ชัดเจนมากที่สุด คือ โรงเรียนบางบุญนาค (บางบุญนาคโมเดล) ที่ จ.พิจิตร
          ซึ่งศูนย์คุณธรรมเองก็ได้ตระหนักอยู่เสมอว่า การส่งเสริมสถานศึกษาคุณธรรมนี้ ต้องไม่ใช่เพียงแค่การเข้าไปกระทำกับเด็กหรือครูเท่านั้น แต่ต้องเป็นปฎิบัติการที่ดึงเอาผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งด้านผู้บริหาร ด้านชุมชนท้องถิ่น พ่อแม่ผู้ปกครอง เป็นต้น
          ลักษณะการให้การส่งเสริมนั้น ต้องมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในเชิงประจักษ์ และจะต้องสอนให้เขาทำเป็นวิถีชีวิต ไม่ใช่ทำเป็นเพียงบทเรียนเพื่อสอน”
สำหรับการรวบรวมประเด็น ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ นั้น นายอุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการสถานศึกษาคุณธรรม เป็นผู้ดำเนินการรวบรวม และนำมาเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาในครั้งต่อไป โดยวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
เลิกประชุมเวลา 11.30 น

 

พจมม 3 พจมม 2
   
พจมม 5 พจมม 4