บรรยายพิเศษ การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิดจากข้างใน โดย พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ

IMG 4515

          วันพฤหัสบดีที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ พลอากาศเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ บรรยายพิเศษ การส่งเสริมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตามหลักการระเบิกจากข้างใน ในงานประชุมทางวิชาการ “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

          พลอากาศเอกวีรวิท กล่าวว่า การที่เราจะสร้างเสริมคุณธรรมตามหลักการระเบิดจากข้างใน เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนคือการสร้างความเป็นมนุษย์ท่ี่สมบูรณ์พร้อมทั้งทางร่างการ (มีการศึกษาและสุขภาพที่ดี) และจิตใจ (มีคุณธรรม) ตามหลักพุทธศาสนา (พรหมวิหาร ๔และสัปปุริสธรรม ๗) โดยใช้คุณธรรม จริยธรรม และวินัยเป็นเครื่องมือในการพัฒนายกระดับความเป็น "คน" สู่ความเป็น "มนุษย์"

        ในปัจจุบันแนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมโดยให้ผู้นำมีหน้าที่แนะนำ สนับสนุนและเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักคำสอนทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชุมชน เพื่อสร้างการปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรมให้เด็กและเยาวชน ให้เห็นและมีส่วนร่วมมากขึ้น

          

IMG 4516 IMG 4517
   
   

Ø