คุณธรรมนำการพัฒนาสร้างแกนนำเยาวชนจิตอาสา 2 ฝั่งแม่น้ำโขง

S 14442675

 

3 มีนาคม 2561 - นายอดิศักดิ์ ภาณุพงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ให้เกียรติเปิดโครงการอบรมแกนนำเยาวชนเพื่อการปลอดบุหรี่ในสถานศึกษา ณ ศูนย์กลางซาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาว นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว จัดโดย กรมอนามัยและส่งเสริมสุขภาพ สปป.ลาว สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย และศูนย์คุณธรรม ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือบันทึกความมุ่งหวังตามเจตนารมณ์ร่วมกันของเยาวชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาเยาวชน 2 ฝั่งแม่น้ำโขง และความร่วมมือด้านการส่งเสริมคุณธรรมในกลุ่มเด็ก เยาวชนและครอบครัว กับศูนย์คุณธรรม โดยส่งเสริมให้เยาวชนรู้จักรับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองดูแลกันเอง ใช้คุณธรรมด้านพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เข้ามาเสริมกระบวนการสร้างเยาวชนยุค Generation Z ซึ่งควรปลูกฝังคุณธรรมตั้งแต่เยาว์วัยเพื่อขับเคลื่อนสังคมอาเซี่ยนให้น่าอยู่ เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยจิตอาสา หรืออาสาสมัครจะสร้างพลเมืองหรือประชากรอาเซียนให้มีคุณภาพ ถือเป็นการสานสัมพันธ์งานจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในระดับอาเซียนด้วย

 

S 14442681 S 14442682 S 14442683
S 14442685 S 14442679 S 14442680

S 14442677