ศูนย์คุณธรรมในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดคนไทย

129575

 

วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561 - ศูนย์คุณธรรมในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดคนไทย จัดงานเปิดตัวหลักคิดสู่ศตวรรษที่ 21 “การสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทย” ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

           ทั้งนี้ ศาสตราจารย์กิตติคุณ เทียนฉาย กีระนันทน์ ประธานคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ว่า เป็นการรวมพลังขององค์กรและเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญและมุ่งมั่นที่จะร่วมกันรณรงค์ส่งเสริมและขับเคลื่อนการสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทยให้ครอบคลุมคนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ ทุกช่วงวัย โดยเราจะร่วมกันรณรงค์ความพอเพียง ความมีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบ ให้เกิดขึ้นและดำรงอยู่ในจิตสำนึกและพฤติกรรมของคนไทย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่คนไทยเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งมีเป้าหมายพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ คือมีสมรรถนะทางกาย มีจิตใจและจิตสำนึกที่ดีงาม มีสติปัญญาและพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต

         จากนั้น ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย บุคคลสำคัญผู้อุทิศตนให้กับการปฏิรูปสังคมไทยอย่างแท้จริง ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “หลักคิดที่เหมาะสมของคนไทย” ท่านมีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดของคนไทย และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของคนในชาติอย่างต่อเนื่อง เสมอต้นเสมอปลาย ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ใด ทั้งปลัดทบวงมหาวิทยาลัย อธิการบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และองคมนตรี

ปิดท้ายเวทีเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ด้วย พิธีประกาศเจตนารมณ์ของภาคีเครือข่ายกว่า 200 ภาคีเครือข่าย ในการร่วมกันสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมสำหรับคนไทยในศตวรรษที่ 21

 

 108577  108578  129416
S 14385481 108566 108567