ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน

พเนตร 2

วันพุธที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม นำโดย กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีเครือข่ายคุณธรรม ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๕๖ จังหวัดน่าน ในการดำเนินโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อพัฒนายกระดับสู่มาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม ซึ่งโรงเรียนยึดหลักแนวทางพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ ๙ "การพัฒนาการศึกษา เป็นพื้นฐานสำคัญของประเทศ ที่ต้องพัฒนาความรู้ ความคิด และคุณธรรมของบุคคล" สู่การเป็นแนวทางในการปฏิบัติโรงเรียนส่งเสริมและพัฒนาโดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมผ่าน ๑ โครงงาน ๑ ห้องเรียน ภายใต้คุณธรรมอัตลักษณ์ รับผิดชอบดี มีวินัย ใจอาสา โดยโรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น เด็กรุ่นใหม่ใส่ใจการแต่งกาย เครื่องแต่งกายดูดีมีเสน่ห์ และความสะอาดทุกพื้นที่ เป็นต้น จากกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมด้านวินัย ความรับผิดชอบเป็นพื้นฐานของทุกคนในสังคม ส่งผลทำให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก แต่งกายสะอาดเรียบร้อย สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ซึ่งครูเปรียบเสมือนดั่งพ่อและแม่ โดยภาพรวมโรงเรียนมีองค์ประกอบครบตามมาตรฐานโรงเรียนคุณธรรม

 

พเนตร 1 พเนตร 3