ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา และจังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมการจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา และจังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมการจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

ประชมภาคเหนอ 23.02 180223 0018

 

          วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา และจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ณ ห้องมาร์คอร์ ชั้น ๒ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้ให้ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม สาระสำคัญการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม
          จากการประชุมได้รับความร่วมมือจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างดี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ และย้ำว่างานด้านคุณธรรมเป็นเรื่องดีที่ควรส่งเสริมโดยหัวหน้าส่วนราชการต้องมาขับเคลื่อนด้วยตนเอง ทำเป็นตัวอย่างให้เห็น ทั้งนี้ในวันงานได้กำชับให้หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และให้นำชุมชนองค์กรที่มีรูปธรรมความสำเร็จมาแสดงในงานเพื่อกระตุ้นให้คนอยากทำความดี พร้อมให้นโยบายว่าการจัดงานให้ได้ประสิทธิผลรูปแบบการจัดงานควรเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมให้มาก จังหวัดพิษณุโลกยินดีเป็นเจ้าภาพต้อนรับ ๑๖ จังหวัด และได้มอบให้วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกในฐานะเลขานุการเป็นผู้ประสานงานการจัดงานต่อไป

 

ประชมภาคเหนอ 23.02 180223 0014 ประชมภาคเหนอ 23.02 180223 0007