ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา และจังหวัดพิษณุโลก เตรียมความพร้อมการจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ

ประชมภาคเหนอ 23.02 180223 0018

 

          วันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา และจังหวัดพิษณุโลก ได้ประชุมสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” และสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ณ ห้องมาร์คอร์ ชั้น ๒ โรงแรมไอยรา แกรนด์ พาเลซ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อร่วมขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๔) ในพื้นที่ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด ซึ่งมีกำหนดจัดงานในวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม ทั้งนี้ นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้ให้ข้อมูลยุทธศาสตร์ชาติด้านคุณธรรม สาระสำคัญการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๔) และเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่ พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุม
          จากการประชุมได้รับความร่วมมือจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างดี โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้ และย้ำว่างานด้านคุณธรรมเป็นเรื่องดีที่ควรส่งเสริมโดยหัวหน้าส่วนราชการต้องมาขับเคลื่อนด้วยตนเอง ทำเป็นตัวอย่างให้เห็น ทั้งนี้ในวันงานได้กำชับให้หัวหน้าส่วนราชการมาร่วมประกาศเจตนารมณ์เพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม และให้นำชุมชนองค์กรที่มีรูปธรรมความสำเร็จมาแสดงในงานเพื่อกระตุ้นให้คนอยากทำความดี พร้อมให้นโยบายว่าการจัดงานให้ได้ประสิทธิผลรูปแบบการจัดงานควรเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ผู้เข้าร่วมได้แสดงความคิดเห็นและสร้างการมีส่วนร่วมให้มาก จังหวัดพิษณุโลกยินดีเป็นเจ้าภาพต้อนรับ ๑๖ จังหวัด และได้มอบให้วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกในฐานะเลขานุการเป็นผู้ประสานงานการจัดงานต่อไป

 

ประชมภาคเหนอ 23.02 180223 0014 ประชมภาคเหนอ 23.02 180223 0007