ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

S 5054546

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคณะ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการประชุม และได้รับเกียรติจาก พลเอกวีรวิท คงศักดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ของทุกภาคส่วน” ให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่หน่วยงานและเพื่อให้ทุกภาคส่วนในจังหวัดสมุทรสาครมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ให้สัมฤทธิ์ผล ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น จำนวน ๗๕ คน

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้รับหน้าที่จัดทำกระบวนการระดมความคิดเห็นแนวทางการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม ในหัวข้อ “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ของชาวจังหวัดสมุทรสาคร” เพื่อประกอบเป็นแนวทางการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมให้กับหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ที่มาเข้าร่วมประชุม โดยสรุปได้ดังนี้

สถานการณ์คุณธรรมในจังหวัดสมุทรสาคร

• ปัญหา / ความทุกข์ / พฤติกรรม ที่อยากแก้ ของจังหวัดสมุทรสาคร •

๑. วินัย : ด้านจราจร สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบการอยู่ร่วมกัน ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาอาชญากรรม อุบัติเหตุ พื้นที่สาธารณะไม่เป็นระเบียบร้อย สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เป็นต้น
๒. จิตอาสา : คำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ
๓. สุจริต : การทุจริต คอร์รัปชั่น การเอารัดเอาเปรียบ
๔. พอเพียง : ปัญหาหนี้สิน ลักขโมย
๕. การยอมรับในความแตกต่างทางด้านพหุวัฒนธรรม : แรงงานต่างด้าว

• ความดีร่วม ของจังหวัดสมุทรสาคร •

๑. การสร้างจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม “ดี” ในการเสริมสร้างคุณธรรม แบ่งออกเป็น ๒ ระดับ คือ

- ระดับตนเอง : เริ่มตั้งแต่กลุ่มเยาวชน ผ่านกระบวนการต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การใช้หลัก “บวร” การประกาศเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำความดีเป็นต้นแบบ

- ระดับส่วนรวม : การสร้างจิตสำนึกจิตสาธารณะ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการทำความดี

๒. วินัย “ดี” การใช้วินัยเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลพฤติกรรมคน รวมถึงการปลูกฝังความรับผิดชอบในชีวิตประจำวันของบุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมถึงการใช้กฎหมายย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะผู้บังคับใช้กฎหมาย

การสร้างความดีให้เกิดขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครได้อย่างไร ?

๑. ประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมให้กับประชาชนได้รับทราบ / รณรงค์ด้านความสะอาด วินัยจราจร
๒. บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ฝึกอบรม สร้างจิตสำนึกให้ตระหนักถึงปัญหาและผลที่เกิดขึ้น ทุกระดับ / กลุ่ม
๓. จัดทำกิจรรม “ถนนต้นแบบ” “ชุมชนต้นแบบ”
๔. ให้รางวัล ยกย่อง เชิดชูเกียรติ บุคคล หน่วยงาน องค์กร ผู้ทำความดีและส่งเสริมคุณธรรม
๕. ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม
๖. ลงโทษ เมื่อกระทำความผิด ไม่เลือกปฏิบัติ
๗. ตรงต่อเวลา ยึดหลักธรรมต่างๆ ในการดำเนินชีวิต

“คนสมุทรสาคร สำนึกส่วนรวมดี มีวินัย"

 

S 5054533 S 5054535
   
S 5054537 S 5054542