ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑

S 4997211

 

          วันจันทร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและสมัชชาคุณธรรม และคณะ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ กระทรวงวัฒนธรรม โดยสาระสำคัญดังนี้

          ๑. คณะทำงานฯ ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่เป็นกลไกขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม ๔ ประการ ซึ่งแผนดังกล่าวฯ ได้รับความเห็นชอบจากท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรียบร้อยแล้ว

          ๒. การติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรมฯ ให้ทุกหน่วยงานส่งรายงานความก้าวหน้ากิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จำนวน ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน (เดือนเมษายน) และ รอบ ๙ เดือน (เดือนกันยายน) โดยฝ่ายเลขานุการจะกำหนดและส่งแบบฟอร์มการรายงานผลให้อีกครั้ง

          ๓. การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม… ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้ยกตัวอย่างกิจกรรมที่ริเริ่มทำในองค์กร โดยเริ่มต้นจากตัวเราเองถึง “ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ” เพื่อประกอบเป็นแนวทางและการปรับประยุกต์ใช้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ในการจัดทำแผนและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็น “องค์กรคุณธรรม”

 

S 4997204 S 4997210
   
S 4997207 S 4997209