ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ถอดบทเรียนคุณธรรมการอยู่ร่วมของผู้คนในภูมิภาคอาเซียนร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และอาสาสมัครชาวพม่า

ประชมถอดบทเรยน 180218 0004

 

          วันอาทิตย์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม นำโดย กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรมเข้าถอดบทเรียนคุณธรรมการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกับคณะทำงานมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และอาสาสมัครแรงงานชาวพม่า ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN: Labour Rights Promotion Network) จังหวัดสมุทรสาคร

          กระบวนการถอดบทเรียนครั้งนี้มุ่งเน้นทำความเข้าใจคุณธรรมในการอยู่ร่วมของกลุ่มแรงงานอาเซียนและคนในสังคมไทย รวมทั้งปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม โดยศึกษาจากกลุ่ม องค์กร ที่ทำงานกับแรงงานอาเซียนที่เดินทางเข้ามาทำงานในไทย เพื่อนำองค์ความรู้มาเผยแพร่และสื่อสารสู่สาธารณะ

          คุณสมพงษ์ สระแก้ว ตัวแทนมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน เล่าถึงวิธีการทำงานของมูลนิธิฯว่าประกอบไปด้วย ๑. ไม่สามารถทำงานได้ตามลำพัง ต้องสร้างกลุ่มอาสาสมัครเป็นคนกลางในการสื่อสารระหว่างมูลนิธิฯกับกลุ่มแรงงาน ๒. ให้ความสำคัญกับกลไกระดับล่างสุด คือ การรวมกลุ่มของพี่น้องแรงงาน ซึ่งการรวมกลุ่มมี ๒ แบบ คือ กลุ่มที่มูลนิธิฯไปช่วยสนับสนุนให้เกิดขึ้น และกลุ่มแรงงานที่รวมตัวกันเองตามธรรมชาติ ๓. เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ๔. สนับสนุนให้เกิดปฏิบัติการที่มาจากตัวของแรงงานเอง ในฐานะเจ้าของปัญหาลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาเอง โดยบทบาทของมูลนิธิฯคือ “ค่อยๆเติมข้อมูล ความรู้ เข้าไปในกลุ่มอาสา ให้เกิดการซึมซับข้อมูลเหมือนน้ำซึมบ่อทราย ค่อยๆปลูกจิตสำนึก ให้เกิดการเรียนรู้อย่างค่อยเป็นค่อยไป และไปขับเคลื่อนงานต่อเอง”

          ขณะที่คุณวิน อาสาสมัครชาวพม่าบอกเล่าถึงการรวมกลุ่มอย่างไม่เป็นทางการของชาวพม่าที่จังหวัดสมุทรสาครว่า เป็นการรวมกลุ่มที่เกิดจากพื้นฐานของคนพม่าที่ชอบช่วยเหลือและชอบทำบุญ การรวมกลุ่มมักเป็นกลุ่มสวดมนต์ตามวัด และกลุ่มออมทรัพย์ เช่น กลุ่มที่ออมเงินวันละ ๑๐ บาท ไว้ดูแลคนชรา คนพิการ คนด้อยโอกาส และจากจุดเริ่มต้นดังกล่าวเมื่อมารู้จักกับมูลนิธิฯจึงพัฒนาต่อมาเป็นกลุ่มอาสาสมัคร MMT (Myanmar Migration Network to Promote Rights in Thailand) ที่เริ่มรวมตัวกันมาประมาณปีเศษ เพื่อให้ความช่วยเหลือแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในไทย โดยไม่จำกัดเฉพาะชาวพม่า โดยคุณวินเล่าถึงเป้าหมายของกลุ่มอาสาสมัคร MMT ว่า “เราไม่เอาเปรียบใคร เราช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือด้วยใจ อยากให้ทุกคนไม่เอาเปรียบกัน อยากให้ทุกคนจูงมือไปด้วยกัน จะมีความสุขก็สุขด้วยกัน อยากให้ทั้งโลกเป็นครอบครัวเดียวกัน”

          กระบวนการถอดบทเรียนคุณธรรมการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนา องค์ความรู้ด้านคุณธรรมในการอยู่ร่วมของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน ที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ดำเนินการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการอยู่ร่วมกันของผู้คนในภูมิภาคอาเซียน และสื่อสารสู่สาธารณะ เพื่อสร้างการขับเคลื่อน สู่สังคมสงบสุข ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) เป้าหมายที่ ๑๖ สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ในเรื่องการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประชาคมอาเซียน เพื่อส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรมในการอยู่ร่วมกัน

 

ประชมถอดบทเรยน 180218 0011 ประชมถอดบทเรยน 180218 0018