ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จับมือเครือข่ายสื่อ หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน (คจส.) ชวนเยาวชนประกวดคลิปสั้น (Viral Video) “เปิดไฟให้ประเทศ” รณรงค์เยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต

 คจส 3

 

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จับมือเครือข่ายสื่อ หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน (คจส.) ชวนเยาวชนประกวดคลิปสั้น (Viral Video) “เปิดไฟให้ประเทศ” รณรงค์เยาวชนไม่ทนต่อการทุจริต

 

          วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 15.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม นำโดย นายธาดา เศวตศิลา กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารองค์กร ศูนย์คุณธรรม นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และรองเลขาธิการคณะกรรมการ ป .ป.ช. สนับสนุน นโยบาย ร่วมเปิดงาน “เปิดไฟให้ประเทศ” เพื่อกำหนดทิศทางการรณรงค์ส่งเสริม สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต

          การส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมความดีในสังคม  เป็นเรื่องสาคัญที่ต้องร่วมกันขับเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นระดับ สังคม องค์กร ชุมชน ครอบครัว  เด็กและเยาวชน  หรือบุคคลก็ตาม ต้องทำให้เกิดขบวนการขับเคลื่อนความดี เกิดการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพลังให้แก่กันและกัน ด้วยการสร้างพลังเครือข่ายทางสังคม พลังสื่อมวลชน เพื่อการสื่อสารความดี เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สื่อกลายเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ สังคม ไทยและมีส่วนสำคัญในการทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารที่ นำไปสู่การแสวงหาทางออกที่ดีงามให้กับสังคมไทย และการขับเคลื่อนกลไกต่างๆ ของสังคมอย่างถูกต้อง เหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสังคมไทย สู่สังคมสันติสุขอย่างเต็มรูปแบบ

          ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จึงได้ร่วมมือกับ 19 องค์กรด้านสื่อมวลชน (เครือข่ายสื่อมวลชน หลักสูตรคุณธรรม จริยธรรมสื่อมวลชน รุ่นที่ 1) และนักสื่อสารมวลชนรุ่นใหม่ จัดกิจกรรมประกวดคลิปสั้น (Viral Video) พร้อม Work Shop “สื่อสอนอะไรฉัน ภายใต้โครงการ  เปิด ไฟประเทศไทย ส่งเสริม  สนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทย สู่สังคมคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ตาม แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1  (พ.ศ. 2559-2564) และ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560  - 2564) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ โดยตระหนักในการสร้าง กระแสสังคมด้วยการรณรงค์ปลูกจิตสานึกให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำเนินชีวิตด้วยคุณงามความดีตามหลักคุณธรรม โดยมุ่งกลุ่มเป้าหมายคือ เด็ก และเยาวชน (Generation  Z) ในระดับมัธยม 46 ทั่วประเทศ ลงลึกในระดับตำบลเพื่อให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสังคม 

 

คจส 6 คจส 9
   
คจส 5 คจส 7
   
คจส 2 คจส 1