ศคธ. ร่วมขับเคลื่อนชุมชนเป็นสุข พัฒนาวิทยากร สร้าง “ธรรมนูญหมู่บ้าน”

     14 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข จัดเวทีพัฒนาวิทยากรกระบวนการด้วยหลักธรรมนูญหมู่บ้าน / ชุมชน โดยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาวิทยากรด้วยหลักธรรมนูญหมู่บ้าน ตามแนวทางขับเคลื่อนโครงการเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม ณ ห้องออร์คิด โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพฯ มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหน่วยงาน / องค์กรเข้าร่วม อาทิ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, มศว., อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กทม.,กองทุนเวลาเพื่อสังคม  จำนวนกว่า 60 คน การเสวนาในภาคเช้าจะเป็นการบรรยายสร้างพลังและแรงบันดาลใจในการพัฒนาชุมชน ในหัวข้อ “เมื่อเรากำหนดความสุข ความสุขจะกำหนดการพัฒนา” โดยคุณศิวโรฒ จิตนิยม ประธานธนาคารความดี ตำบลหนองสาหร่าย จังหวัดกาญจนบุรี และเวิร์คช็อปสร้างกระบวนการเรียนรู้การวิเคราะห์ชุมชน ตามกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข บนฐานแห่งทุนความดี โดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และทีมวิชาการจากศูนย์คุณธรรม

S 64708631   S 64708632
     
S 64708633   S 64708634

 

15947   15948
     
15950   15951

 

     นายศิวโรฒ  จิตนิยม กล่าวว่า “การขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม เราจะเริ่มต้นกันอย่างไร ประการแรกคือ การปรับตัว ปรับการแสดงออกทางด้านความคิดใหม่ คิดเพื่อส่วนรวม สองปรับคำพูดใหม่ พูดในสิ่งที่มีประโยชน์ พูดในเชิงสร้างสรรค์ สามคือปรับการกระทำ คือการทำดี และร่วมกลุ่มกันทำดี และสุดท้ายคือปรับวิธีการสื่อสารใหม่ ให้มีความชัดเจนตรง และสื่อสารเพื่อสร้างกำลังใจ โดยชุมชนต้องปรับเป้าหมายชุมชนใหม่ ให้เป็นชุมชนคุณธรรม ชุมชนจะมีความสุข สิ่งสำคัญคือต้องเพิ่มความรู้ให้ได้ ไม่นำความรู้มาสร้างกำไรให้แก่ตนเอง ให้ความรู้สร้างความสุข และต้องคู่กับคุณธรรม”

     กิจกรรมพัฒนาวิทยากรกระบวนการด้วยหลักธรรมนูญหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่ภายใต้แผนขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม ซึ่งเป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ด้วยหลักคุณธรรมความดี ตามวิถีวัฒนธรรม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน ท้องถิ่น มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหมู่บ้าน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกว่า 50 แห่ง ที่ผ่านมาได้มีการจัดเวทีอบรม ทั้งในส่วนของชุมชนและองค์กรสนับสนุน (องค์กรพี่เลี้ยง) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ในครั้งนี้จึงเป็นการอบรมวิทยากร เพื่อมุ่งพัฒนาศักยภาพในการใช้เครื่องมือธรรมนูญหมู่บ้าน / ชุมชน  เพื่อสร้างพลังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยต่อไป

กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม