ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เยี่ยมชมโครงการสุภาพชนคนอาชีวะ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค

พพช 3

 

 

          วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรมนำโดย อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิ และ กลุ่มงานเสริมสร้างพลังภาคีฯลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวการดำเนินงานโครงการสุภาพชน คนอาชีวะ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค กรุงเทพฯ  รับฟัง และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการฯ ในปีแรก (๒๕๖๐)  โดยเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในด้านต่างๆ ดังนี้

          ๑) ระบบการบริหารภายในสถานศึกษา เช่น มีระบบติดตามดูแลนักเรียนทั้งภายใน ภายนอกสถานศึกษา (ระบบพ่อแม่ครู) เพื่อป้องกันการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท ยกพวกตีกัน รวมถึงภัยอันตรายในรูปแบบต่างๆ ซึ่งช่วยลดอัตราการบาดเจ็บ และเสียชีวิตของนักเรียนได้จริง

          ๒) พฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียน เช่น มีวินัย รับผิดชอบ และจิตอาสาที่เป็นรูปธรรม เช่น เข้าเรียนตรงเวลา รู้จักหน้าที่ตนเอง และการออกศูนย์ fix it (ซ่อมสร้าง) เครื่องยนต์ช่วงเทศกาลต่างๆ ผลที่ได้รับคือ เกิดภาพลักษณ์ และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

          ๓) ความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับสถานประกอบการ สถานประกอบการเกิดการยอมรับด้านคุณภาพเด็กที่เข้ารับการฝึกงาน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราการมีงานทำเมื่อสำเร็จการศึกษา

 

พพช 1 พพช 2
พพช 4 พพช 5