ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑

S 4808713 S 4808709

          วันจันทร์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ การสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสม ณ โรงแรมเดอะสุโกศล โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีรนันท์ เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างกระบวนทัศน์และหลักคิดที่เหมาะสมให้กับคนไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย thailand ๔.๐ โดยแนวทางสำคัญ คือการพัฒนาคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย สุจริต จิตสาธารณะ และรับผิดชอบ มีรูปแบบกิจกรรมได้แก่ การส่งเสริม สนับสนุน การรณรงค์ การกำกับควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ การกระตุ้นจิตสำนึก การติดตามประเมินผลสู่สาธารณะ และเชื่อมโยงนโยบาย ในวันนี้เป็นจุดเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ระดมความเห็น และสร้างพันธะสัญญาร่วมที่นำไปสู่การขับเคลื่อนและขยายเครือข่ายในการดำเนินงานระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง และกำหนดเปิดตัวงานร่วมกันในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ ต่อไป

 

S 4808711