ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับกรมการศาสนา เตรียมจัดสมัชชาคุณธรรมภาคเหนือ ณ จังหวัดพิศณุโลก

พโก3

 

          วันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรมนำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯและสมัชชา ร่วมกับผู้แทนกรมการศาสนา หารือความร่วมมือและสำรวจสถานที่จัดงาน"ประชารัฐร่วมใจ ขับเคลื่อนสังคมไทยสู่สังคมคุณธรรมพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา" และสมัขชาคุณธรรมภาคเหนือ ในวันที่ ๘-๙ มีนาคม ๒๕๖๑ นี้ ร่วมกับจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ณ โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก

พโก1 พโก2