ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เตรียมขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรม ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

นดา 1

 

          วันพุธที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายธาดา เศวตศิลา กรรมการศูนย์คุณธรรม นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และ นางสาววิชดา นฤวรพัฒน์ หัวหน้างานสื่อสารฯ เข้าพบอธิการสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยอธิการฝ่ายสื่อสารองค์กรและอาจารย์ประจำหลักสูตรโตไปไม่โกง เพื่อหารือการขับเคลื่อนเครือข่าย MOUที่ลงนาม ๑๖ องค์กร เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐ โดยทาง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะช่วย ประชาสัมพันธ์Clip ขอตอบด้วยการกระทำ และสนับสนุนให้แต่ละองค์กรที่มีกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเพื่อประชาสัมพันธ์+เผยแพร่ให้สังคมรับรู้และเกิดจิตสำนึกที่ดีเรื่องคุณธรรม

นดา 2 นดา 3