ศคธ. เดินหน้าอบรมสมดุลชีวิตวัยแรงงาน สอดรับยุทธ์ฯชาติ ๒๐ ปี

๘  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว รุ่นที่ ๑” จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สร้างครอบครัวเข้มแข็งในมิติคุณธรรม ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยแรงงานภาคตะวันออก จำนวนกว่า ๔๐ คน ณ วังยาวริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

 อบรมสมดลฯ 180208 0010  อบรมสมดลฯ 180208 0009
 อบรมสมดลฯ 180208 0008  อบรมสมดลฯ 180208 0007

 

การอบรมครั้งนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจในความหมาย / คุณค่าของการสร้างความอบอุ่นและความเข้มแข็งให้กับครอบครัว โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ และเครื่องมือในการเสริมสร้างพลังให้กับครอบครัว ทำให้เกิดการพัฒนาคุณค่า เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเอง โดยแบ่งเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านเวลา รายได้ สุขภาวะ ทำเพื่อสังคม และการสร้างวัฒนธรรมครอบครัว ดำเนินการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง ๖ กิจกรรม อาทิ “เงินทองของมีค่า” กิจกรรมที่สอนให้รู้จักวางแผนบริหารการเงินอย่างมีสติ, การวิเคราะห์ภาพยนตร์เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านภาวะผู้นำและการกำหนดเป้าหมาย นำโดยวิทยากรกระบวนการ อาจารย์อิทธิพร วันดี และอาจารย์ภาคย์สมร เข็มทิศ  

กิจกรรมไฮไลน์ในครั้งนี้คือ “ครอบครัวเข้มแข็งด้วยแผนชีวิตนำทาง” โดยให้ผู้เข้าอบรมได้รำลึกถึงชีวิตในอดีตที่ผ่านมา ตั้งแต่วัยเด็กจนกระทั่งเติบใหญ่ ผู้เข้าอบรมจะต้องวาดเส้นทางชีวิตหรือ Timeline ของตนลงบนกระดาษแข็ง พร้อมทั้งร่วมแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนในกลุ่ม ซึ่งมีทั้งความประทับใจ ความรัก มิตรภาพ หรืออุปสรรคที่เคยก้าวผ่าน จากนั้นจึงนำมาวางแผนออกแบบเส้นทางชีวิตที่จะก้าวเดินต่อไปในอนาคต ให้เชื่อมโยงกับแนวคิด “ความดี ความสามารถ และความสุข” การทำ Timeline ชีวิตจะสามารถมองเห็นจังหวะก้าวในอดีต พร้อมทั้งวางแผนต่อว่า ในอีก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือนข้างหน้า จะเห็นผลการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

 

 อบรมสมดลฯ 180208 0006  อบรมสมดลฯ 180208 0005
 อบรมสมดลฯ 180208 0004  อบรมสมดลฯ 180208 0003

 

 

นอกจากนี้ในมิติการทำประโยชน์เพื่อสังคมนั้น เป็นสิ่งสำคัญที่นำมาใช้ในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เพราะกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เป็นแกนนำแรงงาน อาจารย์อิทธิพล วันดี ได้กล่าวสรุปไว้ในกิจกรรมสมดุลชีวิตที่ ๑ ร่วมสร้างสังคมสดใส ไว้อย่างน่าสนใจว่า “การทำด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ เปรียบเหมือนน้ำครึ่งแก้ว เราต้องรู้ว่าน้ำครึ่งแก้วของเรานั้นคือน้ำอะไร คือรู้ศักยภาพของตนเอง น้ำที่เติมจึงจะไม่เป็นภาระ น้ำที่เติมต้องเข้ากับน้ำเดิม เพิ่มศักยภาพ แต่ไม่ลดคุณค่าเดิม

“ถ้าเราไม่รู้ว่าน้ำเราคือน้ำอะไร เรารู้ว่าน้ำเต้าหู้มีประโยชน์ (ของที่ดี) แต่น้ำเดิมเราเป็นกาแฟ  เป็นเป๊ปซี่ที่ไม่เข้ากับน้ำเต้าหู้ ก็เสียทั้งหมด เมื่อเรารู้ต้นทุนตนเอง เมื่อเราไปทำงานเพื่อสังคมเราจะทำด้วยใจ รวมถึงคนให้ เวลาให้ ให้ในสิ่งที่ผู้รับต้องการ”

โครงการ“สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว” เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาครอบครัววัยแรงงาน ให้เข้าถึง เข้าใจ วิธีการสร้างสมดุลชีวิตตามมิติของครอบครัว และสามารถบริหารชีวิตได้อย่างมีสมดุลในพื้นที่ทั้ง ๓ ด้านคือ ด้านครอบครัว ด้านการทำงาน  และด้านการทำประโยชน์เพื่อสังคม ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ที่มุ่งเน้นให้คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมทางกาย ใจ และสติปัญญา และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ที่มีเป้าหมายให้ประชาชนมีการปฏิบัติตนที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น และครอบครัวมีความอบอุ่น โดยในปีนี้มีแผนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน ๓๐๐ คน มีการจัดอบรม ๓ รุ่น ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ๒๕๖๑  

 

 อบรมสมดลฯ 180208 0002  อบรมสมดลฯ 180208 0001

 

 

องค์กรที่สนใจส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม สอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เบอร์โทร ๐๒ ๖๔๔ ๔๙๐๑ # ๓๐๒ คุณติณณพัชช์,# ๓๐๑ คุณเนตรนภา หนองแบก และติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่เฟสบุ๊คส์ moral spaces