ศคธ.ลงนาม MOU กับสมาพันธ์แรงงานฯส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็งในมิติคุณธรรม

วันพุธทีี่ ๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ได้จัดพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย เพื่อมุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานในมิติด้านคุณธรรม และมุ่งเสริมสร้างครอบครัวให้สามารถบริหารชีวิตได้อย่างมีสมดุล โดยจัดขึ้น ณ วังยาวริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม และนายลาเร่ อยู่เป็นสุข ประธานสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ได้รับมอบอำนาจจากสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย เป็นผู้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมกันนี้ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว รุ่นที่ ๑” ขึ้นวันที่ ๗ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ มีกลุ่มเป้าหมายวัยแรงงานเข้าร่วมจำนวนกว่า ๔๐ คน

นายสิน  สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า สังคมไทยในอดีตมีลักษณะเป็นครอบครัวใหญ่ มีความอบอุ่น เป็นสังคมแห่งความเอื้ออาทร แต่ปัจจุบันสังคมได้เปลี่ยนไปตามกระแสของโลก มีความเร่งรีบและความเสี่ยงในหลายๆ ด้าน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจเกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อตัวเราและครอบครัว ทำให้ชีวิตขาดสมดุล อีกทั้งคนส่วนใหญ่มักอ้างว่าต้องทำมาหากิน ทำให้โอกาสในการมีความสุขเป็นไปได้ยาก เพราะมีเงื่อนไขและปัจจัยภายนอกมาบีบรัดตัว

 

MOU คก.สมดลชวต 180207 0004 MOU คก.สมดลชวต 180207 0003
MOU คก.สมดลชวต 180207 0005 MOU คก.สมดลชวต 180207 0002

 

        ดังนั้นการทำให้ชีวิตมีความสมดุล ต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ๓ ส่วน คือ ความดี ความสามารถ และความสุข ความสามารถนั้นไม่ได้หมายถึงการหาเงินเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความดีอยู่ในระดับตัวตน ความดีในครอบครัว และความดีที่เกี่ยวข้องกับคนอื่น และสิ่งสำคัญคือ การสร้างความรักความอบอุ่นซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับครอบครัว

       โครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาครอบครัววัยแรงงาน ให้เข้าถึง เข้าใจ วิธีการสร้างสมดุลชีวิตตามมิติของครอบครัว โดยแบ่งออกเป็น ๕ ประการ ได้แก่ ด้านเวลา ด้านเศรษฐกิจ (รายได้) ด้านสุขภาวะ การทำเพื่อสังคม และวัฒนธรรมครอบครัว มีกระบวนการฝึกปฏิบัติการ (Workshop) และเครื่องมือเสริมสร้างพลัง พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่สมาชิกในครอบครัว กลุ่มเป้าหมายเป็นวัยแรงงานในเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำนวน ๓๐๐ คน มีการจัดอบรม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม ๒๕๖๑ โดยคาดหวังให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นคุณค่าของความสมดุล ทั้งในด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว หน้าที่การทำงาน หน้าที่ทางสังคม และสามารถวางแผนชีวิตของตนในระยะยาวได้

 

MOU คก.สมดลชวต 180207 0008 MOU คก.สมดลชวต 180207 0007
MOU คก.สมดลชวต 180207 0006 MOU คก.สมดลชวต 180207 00011

 

        


เขียนข่าว/ภาพ  :  กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม