ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนคุณธรรมในสถานศึกษา

 timeline 20180205 155427

 

          วันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม ลงพื้นที่ติดตามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการพัฒนาคุณธรรมในสถานศึกษา จ.ตรัง จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านช่องลม และโรงเรียนบ้านทุ่งยางงาม  สรุปได้ว่ากระบวนการพัฒนาระดับโรงเรียนนั้นมีองค์ประกอบ ๖ ด้าน ได้แก่ ผู้อำนวยการดี /ครูดี/ สภาพแวดล้อมดี / การมีส่วนร่วมดี/ มีแผนงานกิจกรรมดี ก็จะส่งผลทำให้เกิดเด็กดี จากการแทรกเรื่องคุณธรรมเข้าไปในการเรียนการสอน โดยครูต้องจัดการระบบความคิดเพื่อใช้กับเด็กให้เกิดการเรียนรู้  โดยจะต้องมี

                    ๑.ความรู้ ในเรื่องที่ทำ

                    ๒. ฝึกทักษะ กระบวนการคิด

                    ๓. จิตพิสัย หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่นักเรียนได้จากการทำกิจกรรม

                    ๔.ครูต้องสรุปบทเรียน จัดการความรู้กับเด็ก สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการทำงานครั้งนี้ได้อะไร

          โดยทุกกิจกรรมที่ทำ จะต้องสอดแทรกเข้าไปในวิถีชีวิตประจำวันของเด็ก จนกลายเป็นนิสัย อธิเช่น การปฏิบัติตัวตอนเข้ารับประทานอาหารกลางวัน /พื้นที่รับผิดชอบเวรประจำวัน / ดูแลห้องเรียนของฉัน  และที่สำคัญต้องบอกเหตุผลว่าทำไมเด็กๆถึงต้องมาโรงเรียนแต่เช้า เพราะโรงเรียนมีกิจกรรมความดีที่เด็กๆทำได้มากมายจนเกิดเป็นคุณธรรมอัตลักษณ์  มีวินัย  ใส่ใจมารยาทไทย

          อีกปัจจัยของความสำเร็จ ผู้อำนวยการจะต้องมีระบบความคิดที่ดี บริหารจัดการดี ถ่ายทอดรุ่นสู่รุ่น (พี่สอนน้อง) การมอบหมายงาน การกำกับติดตาม coaching   เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับครูและสถานศึกษา ดูผลกระทบและผลตอบรับโดยเด็กจะมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติตนทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ชุมชน เป็นชีวิตประจำวัน อธิเช่น แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ไม่พูดคำหยาบ

          ทั้งหมดนี้จะสร้างให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเกิดคุณธรรม วินัย สามัคคี มีน้ำใจ รับผิดชอบ และพอเพียง จากกิจกรรมเล็กๆ แต่เป็นบ่อเกิดเรื่องราวความดีของเด็กๆ เป็นแรงบันดาลใจในการทำดีเพื่อคนอื่น เป็นเบ้าหลอมจิตใจให้มีสำนึกดี และเป็นคนดีให้กับสังคมต่อไป

 timeline 20180205 155423  timeline 20180205 155430  timeline 20180205 155442
 timeline 20180205 155435  timeline 20180205 155437  timeline 20180205 155439

 

เขียนข่าว :  นายเมธัส ศรีโมรา
ภาพ: งานส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรม