ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีระนันท์ เป็นประธาน เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ สร้างกระบวนทัศน์ และหลักคิดที่เหมาะสมกับคนไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย Thai land 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม (reform to action) ผ่านวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ

 

S 3686539  

  โดยแนวทางการดำเนินงานเบื้องต้น คือการสร้างplatform ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ณ โรงแรมเดอะสุโกศล เพื่อให้เครือข่ายทุกภาคส่วนจำนวนประมาณ ๑๕๐คน ทั้งกลุ่มที่ดำเนินงานอยู่แล้ว กลุ่มที่มีเจตนารมย์ที่จะดำเนินงาน และกลุ่มที่คาดว่าจะเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ด้านต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมระดมความเห็นใน ๔ ประเด็น ได้แก่ การดำเนินงานในปัจจุบัน  แนวทางการดำเนินงานในอนาคต  การสนับสนุนที่ต้องการ และข้อตกลงร่วมกันในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  ที่นำไปสู่การกำหนดแผนงานกลางร่วมกัน ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมในลำดับต่อไป

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21
วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  ณ ห้องประชุม ชั้น ๔ อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.เทียนฉาย กีรนันท์ เป็นประธาน เพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑ สร้างกระบวนทัศน์ และหลักคิดที่เหมาะสมกับคนไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย Thai land 4.0 อย่างเป็นรูปธรรม (reform to action) ผ่านวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ ๕ ประการ ได้แก่ พอเพียง วินัย ซื่อสัตย์ จิตอาสา รับผิดชอบ