จิตอาสาศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข 2

536584 536586

 

28 มกราคม 2561  จิตอาสาศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  มูลนิธิบุคคลพอเพียง  ร่วมทำแนวกันไฟป่า ร่วมกับชุมชน นำโดยพระอาจารย์บุญลือ  บุญญนาโค สร้างจิตสำนึกคนรุ่นใหม่ ให้รักษาผืนป่าเพื่อลูกหลาน....

 

536588 534437