จิตอาสาศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข

534433 534434

 

27  มกราคม 2561  จิตอาสาศูนย์คุณธรรม ร่วมกับจิตอาสาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  มูลนิธิบุคคลพอเพียง  กว่า 50 คน ร่วมทำฝายกั้นน้ำร่วมกับชุมชน  นำโดยพระอาจารย์บุญลือ  บุญญนาโค  ที่สำนักสงฆ์อ่างท่ากรวย บ้านอีเลย์ ตำบลเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี  ความสำเร็จเล็กๆ  ที่ช่วยให้ชุมชนมีน้ำใช้บริโภคในหน้าแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นแก่ผืนป่าให้กับชุมชน 

 

534436 534437