ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

93401 93400

 

วันพุธที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม นำโดย นายประมวล บุญมา หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการขับเคลือนยุทธศาสตร์ชาติฯ และนางสาวอรทัย ทองมูล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนงานแผนงบประมาณติดตามประเมินผลเข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อบูรณาการแผนงาน/โครงการและจัดทำแผนปฏิบัตืการส่งเสริมคุณธรรมในภาพรวมกระทรวง ร่วมกับผู้แทน ๙ หน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรม