ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2561

4  มกราคม 2561 - นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมกรมการศาสนา ชั้น 2 กระทรวงวัฒนธรรม เวลา 09.30 -12.00 น. เพื่อร่วมกำหนดกรอบแผนการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมี นายอภินันท์ จันทรังษี ประธานอนุกรรมการด้านประชาสัมพันธ์การส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย เป็นประธานในการประชุม

S 4374643 S 4374633
S 4374632
S 4374639
S 4374636
S 4374642