“การบูรณาการแผนปฏิบัติการศูนย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561"

23 มกราคม 2561 - นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานองค์กรคุณธรรม และทิศทางส่งเสริมสังคมคุณธรรม ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และเชื่อมโยงนโยบายองค์กรคุณธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ในเวทีสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการแผนปฏิบัติการศูนย์คุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2561" โดยมีผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กลุ่มปฏิบัติการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการทำงานที่นำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน คือการขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สังคมพอเพียง สังคมวินัย สังคมสุจริต สังคมจิตอาสา ณ โรงแรมโกลด์ออร์คิด กรุงเทพ  

S 9789477 S 9789851
S 9789479 S 9789480
S 9789852 S 9789816