ศูนย์คุณธรรมผนึกพลัง 3 สหพันธ์แรงงาน เดินหน้าจัดอบรมครอบครัว สร้างสมดุลชีวิต

20180118 115248 20180118 115319
20180118 115634 20180118 120206

 

18 มกราคม 2561 - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นำโดยนายยงจิรายุ  อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ เข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการสหพันธ์แรงงานยานยนต์แห่งประเทศไทย ณ บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด พื้นที่เกตุเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยครั้งนี้เป็นการหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “สมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว” และกำหนดวันจัดอบรมหลักสูตร รุ่นที่ 1 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท จ.นครนายก โดยในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 จะมีพิธีจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ในการดำเนินโครงการร่วมกับสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย

          โครงการสมดุลชีวิตสนิทกับครอบครัว เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสมาพันธ์แรงงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเลคทรอนิกส์ ยานยนต์ และโลหะแห่งประเทศไทย ร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาครอบครัววัยแรงงาน ให้เข้าถึง เข้าใจ วิธีการสร้างสมดุลชีวิตตามมิติของครอบครัว เพื่อสร้างความเข้มแข็งและอบอุ่น ให้เกิดขึ้นในครอบครัว ผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติการ (Workshop) พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมทางสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัว โดยมีกลุ่มเป้าหมายวัยแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมภาคตะวันออก จำนวน 300 คน มีการจัดอบรม ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม 2561  โดยคาดหวังให้ผู้เข้าอบรมมองเห็นคุณค่าของความสมดุล ทั้งในด้านการใช้ชีวิตส่วนตัว หน้าที่การทำงาน หน้าที่ทางสังคม และสามารถวางแผนชีวิตของตนในระยะยาวได้