ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัล ดร.ป๋วย

timeline 20180115 140522  timeline 20180115 140526 

 

วันจันทร์ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) (พอช.) และคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันตก  ประชุมพิจารณาคัดเลือกรางวัล ดร.ป๋วย โดยมีกรอบเกณฑ์ในการคัดเลือก ๔ เกณฑ์ แบ่งรางวัลออกเป็น ๙ ประเภท โดยมีกองทุนเสนอเพื่อรับรางวัล ๗ กองทุน ที่จะเป็นตัวแทนภาคกลาง-ตะวันตก ไปนำเสนอยังเวทีกลาง ๔ ภาค  ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑ ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)