ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายสถานศึกษาดีได้จัดประชุมทำแผนพัฒนาคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษา

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด และเครือข่ายสถานศึกษาดี

ได้จัดประชุมทำแผนพัฒนาคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษา

12661755 1014342278628787 2279285805328640754 n  12524070 1014342091962139 5138983739688873882 n  12654171 1014342131962135 6129533915262828137 n

 

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30-17.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดและเครือข่ายสถานศึกษาดี ได้จัดประชุมทำแผนพัฒนาคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษา โดยมีผู้บริหาร และผู้แทนจากองค์กรภาคีเครือข่ายสถานศึกษา จำนวนกว่า 30 องค์กร อาทิเช่น สำนักเขตพื้นที่ประถมศึกษา เขต 1เขต 2 และ เขต3 , วิทยาลัยการอาชีพ วิทยาลัยเทคนิค , วิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดร้อยเอ็ด, โรงเรียนกีฬาร้อยเอ็ด , ชมรมยุวชนต้นกล้าสานฝัน รวมทั้งมหาวิทยาลัยในท้องถิ่นทุกสถาบัน เป็นต้น เข้าร่วมประชุมระดมสมองในการกำหนดเป้าหมายร่วมขับเคลื่อนคุณธรรมเครือข่าย สถานศึกษา เพื่อจัดทำแผนพัฒนาคุณธรรมขับเคลื่อสู่เป้าประสงค์ “ มีวินัยใฝ่คุณธรรม” นอกจากนี้ยังได้วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและมองภาพสถานศึกษาคุณธรรมที่ต้อง การร่วมกัน ซึ่งได้ข้อสรุปว่าสถานศึกษาจะขับเคลื่อนคุณธรรมเรื่อง “ความรับผิดชอบ” เป็นประเด็นเป้าหมายร่วมของเครือข่ายสถานศึกษา

12654493 1014341971962151 863313355162255320 n  12662659 1014341975295484 607688148911057003 n  12688143 1014342128628802 5589282579763531266 n


      ในการประชุมครั้งนี้ นาย ชยันต์ ศิริมาศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดร้อยเอ็ด มาเป็นประธาน และกล่าวให้หลักคิดและแนวนโยบายในการจัดทำแผนขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัด ร้อยเอ็ด สู่เป้าประสงค์ “ มีวันัย ใฝ่คุณธรรม” ทั้งนี้ได้กล่าวฝากให้เครือข่ายสถานศึกษาได้นำประเด็นเรื่องเด็ก และเยาวชน มาขับเคลื่อนเป็นวาระจังหวัด ทั้งนี้เนื่องจากมีข้อมูลอ้างอิงว่าเด็ก และเยาวชน จังหวัดร้อยเอ็ด มี IQ หรือ Intelligence Quotient ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา การคิด การใช้เหตุผล ต่ำกว่าเกณฑ์และอยู่ในกลุ่ม 5 อันดับท้ายของประเทศไทย และยังได้กล่าวให้หลักคิดว่าปัญหาคุณธรรมเป็นรากเหง้าของทุกปัญหาในสังคมไทย ปัจจุบัน ดังนั้น การที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้ร่วมกับศูนย์คุณธรรม ในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมร้อยเอ็ดถือเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับและ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดอย่างยั่งยืน