ศูนย์คุณธรรม จัดเวิร์คชอปองค์กรพี่เลี้ยง ต่อต้านทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม

 

 องคกรพเลยง 171220 0001  องคกรพเลยง 171220 0002 องคกรพเลยง 171220 0015

 

15 ธันวาคม 60– โรงแรมโกลด์ออร์คิด ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจร่วมกับองค์กรสนับสนุนชุมชนคุณธรรมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม โดยกิจกรรมในช่วงเช้า นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม จากนั้นเป็นกิจกรรมเวิร์คชอปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การพัฒนาเครื่องมือและกระบวนการในการดำเนินงานร่วมกับชุมชน”นำโดยนายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ และคณะทำงานจากกลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ฯ

 

 องคกรพเลยง 171220 0014 องคกรพเลยง 171220 0008  องคกรพเลยง 171220 0006
องคกรพเลยง 171220 0005 องคกรพเลยง 171220 0013 องคกรพเลยง 171220 0016

 

          กิจกรรมในภาคบ่าย เป็นเวิร์คช็อปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “บทบาท และกระบวนการทำงานร่วมกับชุมชน”  และชี้แจงแผนการดำเนินงานโครงการ การจัดงานในครั้งนี้มีผู้เข้าอบรมที่มาจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและหน่วยงานภาคี เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 คน

          นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ กล่าวว่า ชุมชนที่มีความสุขบนฐานความดีนั้น สิ่งสำคัญต้องมีเป้าหมายตัวชี้วัดความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของชุมชน มีกติกาหรือธรรมนูญชุมชนที่ปฏิบัติร่วมกัน และมีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง หัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนให้ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนคือ การสร้างให้โครงหลักที่เป็นธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมหมู่บ้าน (แผนความสุขชุมชน) ให้เกิดความเข้มแข็งโดยใช้มิติด้านคุณธรรม ตัวอย่างที่เห็นได้ชัด ดังเช่น ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ที่ใช้ธรรมนูญ 22 ความดี 27 ตัวชี้วัด ในการสร้างความร่มเย็นเป็นสุขให้กับชุมชน และหมู่บ้านบุรีรัมย์ สันติสุข 9 ดีที่นำธรรมนูญ 9 ดี 99 ข้อมาปฏิบัติในชุมชน เพื่อสร้างชุมชนสันติสุข

 

องคกรพเลยง 171220 0007 องคกรพเลยง 171220 0012  องคกรพเลยง 171220 0009
 องคกรพเลยง 171220 0010  องคกรพเลยง 171220 0011 องคกรพเลยง 171220 0003 

 

          “ธรรมนูญเปรียบเสมือนศีล กติกา จริยธรรมของชุมชน ในขณะที่แผนชีวิต คือธรรม หรือการปฏิบัติเพื่อความสุขร่วมกัน ดังนั้นธรรมนูญ ก็คือหลักที่พึงปฏิบัติและไม่ปฏิบัติที่ชุมชนร่วมกันกำหนดขึ้นมา ตามความเหมาะสมของบริบทพื้นที่ ภายใต้เป้าหมายความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของชุมชน”

          โครงการส่งเสริมเครือข่ายประชาสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม เป็นโครงการที่ศูนย์คุณธรรมและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ดำเนินงานร่วมกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่นในการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ด้วยหลักคุณธรรมความดี ตามวิถีวัฒนธรรม และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน ท้องถิ่น ด้วยกระบวนการพัฒนาธรรมนูญชุมชนภายใต้วิถีวัฒนธรรม มีกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหมู่บ้าน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมจำนวน 50 แห่ง ที่ผ่านมา ได้มีการจัดเวทีอบรมเมื่อวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน ณ วังยาวริเวอร์ไซต์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีชุมชนที่ให้ความสนใจร่วมอบรม จำนวนกว่า 170 คน และในครั้งนี้เป็นการอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกับองค์กรสนับสนุน (องค์กรพี่เลี้ยง) เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างพลังในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทยต่อไป

 


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

กลุ่มงานนวัตกรรมองค์ความรู้ เพื่อสร้างสังคมคุณธรรม

โทร. 02 644 9900 ต่อ 300Facebook : Moral Spaces