ศูนย์คุณธรรมร่วมกับภาคีกว่า ๒๐ องค์กร สนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์ลำน้ำขาว ปีที่ ๒

IMG 0821
     
                  ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับภาคีกว่า ๒๐ องค์กร สนับสนุนการจัดกิจกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์ลำน้ำขาว ปีที่ ๒ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายใต้แผนงานการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ราชบุรี เมืองแห่งความจงรักภักดี พอเพียง สามัคคี มีวินัย สุจริตและจิตอาสา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ลำห้วยให้กลับมาซึ่งประโยชน์ ดั่งที่เคยเป็นในอดีต และรักษาทรัพยากรให้คนรุ่นต่อๆไป ในผืนแผ่นดินแห่งนี้  เป็นที่ทราบกันดีว่า ในอดีตลำห้วยน้ำขาว เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์พืชนานาชนิด เป็นระบบนิเวศน์ที่เอื้อประโยชน์ต่อชาวตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีมาช้านาน เป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ำ สัตว์บก นก แมลงที่มีประโยชน์ รวมทั้งชาวบ้านยังได้อาศัยเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติ การใช้สอยไม้เพื่อเป็นที่อยู่อาศัย เพื่อการเกษตร และประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย 

                 ต่อมา ป่าถูกทำลายเพื่อทำการเกษตร ชาวบ้านมีการใช้เครื่องจักรเข้าไปดำเนินการตามลำห้วย เกิดการปรับเกลี่ยพื้นที่ ทำให้มีการทำลายต้นไม้น้อยใหญ่ที่ให้ความร่มเย็นเพื่ออุ้มน้ำ ส่งผลทำให้เกิดการระเหยของน้ำ เกิดการพังทลายตามตลิ่ง เนื่องจากไม่มีต้นไม้น้อยใหญ่ที่เป็นเสมือนตัวซับการพังทลายและดักซับตะกอนที่ไหลลงมา ทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิดหายไป แหล่งอาหารที่ชาวบ้านเคยพึ่งพาอาศัยทั้งพืชและสัตว์ได้ถูกทำลายไปด้วยในขณะเดียวกัน

IMG 0814
     ดังนั้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้กลับมาซึ่งประโยชน์ดังกล่าวนั้น ชาวตำบลบ้านคา จึงเห็นความจำเป็นต้องฟื้นฟูระบบนิเวศน์ริมน้ำขึ้นมา โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) ได้เข้ามาร่วมยกระดับกิจกรรมระดับชุมชน ให้เป็นกิจกรรมที่ประสานพลังความสามัคคี ของคนในจังหวัดราชบุรี ภายใต้แผนงานจังหวัดส่งเสริมคุณธรรม ได้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกัน ฟื้นลำห้วยน้ำขาว โดยเริ่มด้วยการปลูกไม้นานาชนิด ที่เป็นไม้ที่เหมาะสมกับสภาพนิเวศน์เดิมและให้เกิดการดูแลให้พืชธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นเองตามสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมของพันธุ์พืชนั้นๆ ซึ่งการจัดงานครั้งแรก ได้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่มีพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ทำให้มีประชาชนจากทั้งภายในและภายนอกจังหวัด ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกันมากมาย และยังคงมีหน่วยงานต่างๆ เข้ามาดำเนินการสนับสนุนต่อเนื่อง

 

 IMG 0815  ภายใต้การดำเนินการโครงการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านคา มีแผนการดำเนินงานที่จะจัดให้มีการดูแล และจัดทำฝายม้ง ต่อเนื่องอย่างน้อยสามปี โดยศูนย์คุณธรรม มีแผนงานที่จะประสานภาคเอกชนให้เข้าไปสนับสนุนต่อเนื่อง และมีการติดตามผลร่วมกันทุกปี จนกว่าสภาพพื้นที่จะฟื้นกลับมาเป็นปกติ โครงการรวมใจภักดิ์ รักษ์ลำน้ำขาว ในปีนี้ ได้จัดให้มีขึ้น ในระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ นี้ ณ ลำห้วยน้ำขาว ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๓ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยมีประชาชนและเครือข่ายจิตอาสาจากองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงาน รวม ๓ วัน จำนวนกว่า ๕๐๐ คน ทั้งนี้ เพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสืบสานต่อพระราชปณิธานของพระองค์ ด้วยการลงมือทำการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำ และสิ่งแวดล้อม เพื่อลูกหลานต่อไป 
     การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนความรู้ ในหลักการ วิธีการสร้างฝายมีชีวิต จาก ครูฝาย โดยการประสานงานของสมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน อาสาสมัคร จากองค์กรต่างๆ ในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๒๕ องค์กร และจากหน่วยงานภายนอก ในเครือข่ายองค์กรคุณธรรม จำนวน ๙ องค์กร ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดงานครั้งนี้ นอกจากจะทำให้เกิดการกระตุ้นให้คนในพื้นที่เกิดจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของตนเอง ยังจะทำให้ประชาชนในจังหวัดราชบุรี ได้ร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และส่งเสริมคุณธรรมหลัก ๕ ประการ ของคนในจังหวัด ได้แก่ ความพอเพียง สามัคคี มีวินัย สุจริต และจิตอาสา อย่างเป็นรูปธรรม


         

 
 
IMG 0816 IMG 0817
IMG 0819 IMG 0820