ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ กรุงไทย ร่วมสร้างองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

 IMG 4471

IMG 4534 

 IMG 4564

  IMG 4683 

 IMG 4679 IMG 4721
   

วันพุธที่ 6  ธันวาคม 2560 - นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) นายธาดา เศวตศิลา กรรมการบริหาร ศูนย์คุณธรรม และนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม เข้าร่วมงาน กรุงไทยคุณธรรม ONE KTB : “The Future of Banking” ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

       โดยในงาน นายแพทย์จักรธรรม ธรรมศักดิ์ และนายสิน สื่อสวน เป็นตัวแทนศูนย์คุณธรรม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) เรื่อง การขับเคลื่อนธนาคารคุณธรรมต้นแบบ โดยมีเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม ภายใต้ “โครงการกรุงไทยคุณธรรม” การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมการสร้างและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรม พัฒนาพนักงานให้มีจิตสำนึกที่ดีด้านคุณธรรม นำไปสู่การปฎิบัติงานและใช้ในชีวิตประจำวัน พัฒนาความรู้และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กร และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีบรรษัทภิบาลที่ดีปราศจากการทุจริตคอร์รัปชั่น


เขียนข่าว/ภาพ  :  นายเมธัส ศรีโมรา
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร