ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมสานพลังภาคีส่งเสริมความสุขชุมชน หวังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมสร้างสุข ในงานมหกรรม “เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุข อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ ๓ และตลาดนัดความสุขชุมชน

           

P1050570  DSC3046
IMG 9912 IMG 3401

 

            ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ - นายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเสื้อสามารถให้กับผู้นำส่งเสริมความสุขชุมชน ธงสัญลักษณ์ชุมชนคุณธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต ให้กับชุมชนที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการร่วมกันต่อต้านการทุจริตด้วยวิถีวัฒนธรรม และเข็มกลัดความดี ให้กับวิทยากรเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน และชุมชนที่เข้าร่วมพัฒนาเพื่อยกระดับเป็นชุมชนเข้มแข็งมีสุข (ความดี ความสามารถ ความสุข) โดยธงสัญลักษณ์ชุมชนคุณธรรม ไม่ทนต่อการทุจริต เป็นความร่วมมือระหว่าง  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ สำนักงาน ปปช.

          มหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓ และตลาดนัดความสุขชุมชน เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และภาคีคุณธรรมสร้างสุข ได้แก่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) มูลนิธิหัวใจอาสา มูลนิธิบุคคลพอเพียง กองทุนเวลาเพื่อสังคม ในเครือข่ายสยามอารยะ สมาคมนักสร้างสุขภาวะองค์กร เครือสหวิริยา และอำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก จัดงานงานมหกรรมเดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างยั่งยืน ครั้งที่ ๓ และตลาดนัดความสุขชุมชน ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ วัดป่าศรีถาวรนิมิต อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก

 

 DSC3259 IMG 3206
IMG 9485 IMG 0018

 

  ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายณัฐพงษ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดงาน รศ.ดร.ชาญวิทย์ เทียมบุญประเสริฐ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน พร้อมวัตถุประสงค์การจัดงานมหกรรม และ พระครูปิยสีลคุณ (ชำนาญ ปิยสีโล)        เจ้าอาวาสวัดป่าศรีถาวรนิมิต กล่าวถึงประวัติ ความเป็นมาของวัดป่าศรีถาวรนิมิต 

        ด้าน นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวถึงเจตนารมณ์และความตั้งใจในการจัดงานครั้งนี้ว่า เป็นการรวมตัวของปราชญ์ชุมชน แกนนำชุมชน จากเครือข่ายของสำนักงานทรัพย์สินฯ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และองค์กรภาคีคุณธรรมสร้างสุข ๑๔ องค์กร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม สังคมอยู่เย็นเป็นสุข ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในงานพัฒนาชุมชน โดยยึดหลักศาสตร์พระราชา ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อันจะก่อให้เกิดการประยุกต์ใช้แนวทางการพัฒนาตามศาสตร์พระราชาให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่แต่ละชุมชนต่อไป 

 

           ภายในงานประกอบด้วยเวทีเสวนา “เดินตามรอยพ่อ สานต่อความสุขอย่างไรให้ยั่งยืน” โดยปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติ ตำบลสองสลึง ปราชญ์ชาวบ้านบุรีรัมย์ และศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีเวทีเสวนาย่อย “สานต่อความสุข สู่ความยั่งยืน” ๔ เวที ได้แก่ เวทีเรียนรู้ เครื่องมือและวิธีการขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข เวทีปฏิบัติ  เดินตามรอยพ่อ น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำสู่การปฏิบัติ เวทีสานต่อ  มุ่งมั่นตามรอยพ่อ สานต่อความสุขที่ยั่งยืน (กลุ่มคนรุ่นใหม่) และ เวที “องค์กรคุณธรรม สร้างคนดี เพื่อสังคมดี” ปิดท้ายงานวันแรกด้วย พิธีจุดเทียนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร.


น.ส.วิชดา  นฤวรพัฒน์

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)