วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมครบรอบ 15ปี และพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0010 29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0008
29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0011 29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0009

 

29 กันยายน 2560 - นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และเจ้าหน้าที่ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 15 ปี ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารที่ทำการกระทรวงวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยภาคเช้าเป็นพิธีสักการะศาลตายาย พระพิฆเนศ ศาลพระภูมิ พ่อแก่ และพิธีบำเพ็ญกุศล

ภาคบ่ายเป็นพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ข้าราชกาลพลเรือนดีเด่นประจำปี 2559 ณ หอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และเครือข่ายเข้ารับรางวัล ดังรายชื่อต่อไปนี้

 

29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0004 29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0006 29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0007

 

ประเภทบุคคล

1. ศาสตราจารย์กิตติคุณ สุมน อมรวิวัฒน์ คณะที่ปรึกษา ของคณะกรรมการจัดงานสมัชชาคุณธรรมครั้งที่ 8 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน

2. นายธาดา เศวตศิลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม

3. นายสมปอง ดีใจเฉย ผู้ทรงคุณวุฒิศูนย์คุณธรรม และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มศว.

 

 29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0005  29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0002

 

ประเภทเด็กและเยาวชน

1. นายธีรภัทร์ สีโท โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

2. นางสาวสุริสา อินผิว โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม

 

 29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0003  29 กนยายน 2560 ๑๗๑๐๐๒ 0001

 

ประเภทกลุ่มบุคคล

1. เครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร

2. โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ บุรีรัมย์

 เขียนข่าว/ถ่ายภาพ นายจักราชัย ทองเพ็ชร์ 

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงและภาพลักษณ์องค์กร