อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การวิจัยคุณธรรมในชั้นเรียน

timeline 20170923 142218 timeline 20170923 142223
timeline 20170923 142405 timeline 20170923 142514

 

23 ก.ย. 2560 - นายสุทธิพงศ์ ชาญชญานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยคุณธรรมในชั้นเรียน ในวันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ ถนนวิภาวดี 64 กรุงเทพฯ กล่าวว่า คุณธรรมเป็นเรื่องจิตสำนึก สิ่งที่แสดงออกว่า ดี หรือ ไม่ดี คือ พฤติกรรม วิธีการที่จะบ่มเพาะ และปลูกจิตสำนึกที่ดีมีหลายวิธี เช่น การบรรยาย หรืออบรม,การใช้หลักของศาสนา, การออกแบบโครงการกิจกรรมต่าง ๆ,การใช้สื่อ,การยกย่องคนดี, การศึกษาดูงาน และเรื่องของคุณธรรมไม่ใช่เรื่องที่จะทำสำเร็จได้ใน 2 วัน แต่จะต้องทำซ้ำ ๆ ทำบ่อย ๆ ทำจนเป็นนิสัย ฝากคุณครู/อาจารย์ ต้องออกแบบกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้มาร่วมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึ่งประสงค์ หลักสูตรนี้ เป็นการดำเนินการร่วมกระทรวงศึกษาธิการ โดย รศ.ดร.จิราภรณ์ ศิริทวี ผู้ทรงคุณวุฒิ ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และคณะวิทยากรจากโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มีผู้เข้าร่วมอบรมจากโรงเรียนทั่วประเทศ จำนวน 81 คน


เขียนข่าว : สาริณี  ถูกจิตร

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร