การประชุมสร้างความเข้าใจการถอดบทเรียนโครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับ12 เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิจิตร

 

43198 43200
43203 43202

 

15 กันยายน 2560 - ศูนย์คุณธรรม จัดการประชุมสร้างความเข้าใจการถอดบทเรียนโครงการจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมร่วมกับ 12 เครือข่ายคุณธรรมจังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุม โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ จังหวัดพิจิตร  มีข้อสรุปทุกเครือข่ายจะเก็บข้อมูลองค์กร ชุมชน หน่วยงานที่เข้าร่วมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม และได้เสนอเขียนเรื่องเล่ารูปธรรมพื้นที่  
จากต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม ในจังหวัด รวม 55  กรณี  มีทั้งโรงพยาบาลคุณธรรม  โรงเรียนคุณธรรม  ชุมชนคุณธรรม  เกษตรกรคุณธรรม  เด็กและเยาวชน  ผู้สูงอายุ  คนพิการส่งเสริมคุณธรรม  อำเภอคุณธรรม และเครือข่ายจิตอาสาอื่นๆ