ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ "ส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้คุณธรรมผ่านงานจิตอาสา : ASEAN Caring And Sharing Community"

 

S 10232410 S 10232415
S 10232423 S 10232412

 

12 กันยายน 2560 - นายอดิศักดิ์ ภาณุพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานอนุกรรมการด้านส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคุณธรรมกับต่างประเทศ  ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) กล่าวเปิดงาน พร้อมนายสิน สื่อสวน ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยช่วงเช้าก่อนเริ่มการประชุม มีปาฐกถา หัวข้อ "อยู่รอดและร่วมใจ : ความเอื้อเฟื้อและใส่ใจซึ่งกันและกันในประชาคมอาเซียน" โดยคุณวิจักขณ์ พานิช นักวิชาการอิสระด้านปรัชญาศาสนา และช่วงบ่ายเป็นการนำเสนอภาพรวมของงานวิจัย "คุณธรรมในอาเซียน : จิตอาสาในภาคพื้นสมุทธในอาเซียน" โดย รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยการประชุมวิชาการนานาชาติจัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 12-13 กันยายน 2560

 

S 10232414 S 10232409

 


เขียนข่าว/ภาพ  : นายเมธัส ศรีโมรา

งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร