สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง"เมืองลุง เมืองบายใจมีวินัยบนความพอเพียง"

 

timeline 20170912 202131 timeline 20170912 202733
timeline 20170912 202709 timeline 20170912 202144

 

                        12 กันยายน 2560 - ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมงาน สมัชชาคุณธรรมจังหวัดพัทลุง ประจำปี2560"เมืองลุงเมืองบายใจ มีวินัย บนความพอเพียง"ในวันที่ 12 กันยายน 2560 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสตรีพัทลุง อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) การสร้างสังคมคุณธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา"  และยกย่องเชิดชูการทำความดีขององค์กรคุณธรรม โดยจังหวัดพัทลุงมีการประกาศเป็นนโยบายของจังหวัด ในการขับเคลื่อนวินัยคุณธรรม 3 ด้าน ประกอบด้วย การสร้างวินัยการจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) การสร้างวินัยจราจร และการสร้างวินัยความพอเพียงในด้านการอนุรักษ์ผ้าไทยผ้าถิ่น และจะเป็นนโยบายต่อเนื่องที่ขับเคลื่อนของจังหวัดพัทลุงต่อไป ภายในงานยังมีการประกาศเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการรวมพลังขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม การแสดงพื้นบ้านของเยาวชน การเสวนา "การสร้างสังคมคุณธรรม เมืองลุง เมืองบายใจ มีวินัยบนความพอเพียง" และการจัดนิทรรศการของหน่วยงานที่เป็นองค์กรคุณธรรมภายในจังหวัดพัทลุงที่ร่วมขับเคลื่อนคุณธรรม อีก 13 หน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมในทุกภาคส่วน

 

528250 timeline 20170912 202158

 


เขียนข่าว : น.ส.สาริณี ถูกจิตร

ภาพถ่าย : นายจักราชัย ทองเพ็ชร์
งานสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์องค์กร